Cập nhật ngày: 08/06/2019

Các trang web Up Beat, ứng dụng di động và các dịch vụ liên quan (gọi chung là “Dịch vụ”) có sẵn cho bạn bởi Up Beat, JSC có trụ sở chính đặt tại 22C Thành Công, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam tùy thuộc vào các điều khoản dịch vụ ( “Điều khoản”) và theo Chính sách bảo mật Up Beat của ( “Chính sách Bảo mật”). Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về Dịch vụ trên https://up-beat.io/. Bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và mọi điều khoản bổ sung mà Up Beat thông báo cho bạn về Dịch vụ sẽ là một phần của Điều khoản. Bằng cách truy cập, SỬ DỤNG, HOẶC TẢI THÔNG TIN, VĂN BẢN ĐẾN TỪ CÁC DỊCH VỤ CỦA UP BEAT HAY bằng cách tạo một tài khoản trên các nền tảng Up Beat với việc NHẤP “ĐĂNG KÝ” LÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ TRÊN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. Thỏa thuận này được viết bằng tiếng Việt. Trong phạm vi phiên bản đã dịch của các Điều khoản mâu thuẫn với phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Việt sẽ là cơ sở để tham chiếu.

Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt cho doanh nghiệp hoặc tổ chức khác, bạn đại diện cho cơ quan pháp nhân đó và các chi nhánh của họ đối với các Điều khoản này. Trong trường hợp này, thuật ngữ “bạn” ám chỉ đến thực thể đó và các chi nhánh của nó, đồng thời “bạn” sẽ hoàn toàn bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không có thẩm quyền này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản này chứa tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý có thể áp dụng cho bạn.

Dịch vụ Up Beat không thể cung cấp và thỏa thuận được mô tả trong Điều khoản dịch vụ. Cụ thể Up Beat không thể thực hiện được các dịch vụ đã thỏa thuận nếu không có dữ liệu về bạn và các thành viên khác của Up Beat, bao gồm cả dữ liệu về vị trí của bạn. Việc xử lý dữ liệu mà bạn chia sẻ với Up Beat, bao gồm dữ liệu về vị trí của bạn, là điều cần thiết đối với Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và là một phần cần thiết trong việc thực hiện thỏa thuận mà chúng tôi ký kết với bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm Thông báo: Các điều khoản và điều kiện này chứa các điều khoản chi phối cách thức tranh chấp giữa bạn và Up Beat được giải quyết, bao gồm thỏa thuận trọng tài, các trường hợp ngoại lệ hạn chế, yêu cầu bạn gửi khiếu nại của bạn với chúng tôi để ràng buộc và khiếu nại trọng tài, và giới hạn việc bạn khiếu nại cá nhân chống Up Beat, trừ trường hợp bạn chọn không tham gia nghĩa vụ này theo hướng dẫn bên dưới.

 

 

Đăng ký và tài khoản

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký mở tài khoản. Bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân (“Thành viên dữ liệu”) và (b) duy trì và cập nhật thông tin thành viên. Bạn đồng ý rằng Up Beat có thể sử dụng Dữ liệu thành viên của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn truy cập sử dụng và được định nghĩa trong các Điều khoản này. Nếu bạn cung cấp dữ liệu thành viên đó là không chính xác hoặc không cập nhật, hoặc Up Beat có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thành viên đó dữ liệu không chính xác hoặc không cập nhật, Up Beat có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai. Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn không phải là người bị cấm theo luật của khu vực pháp lý hiện hành.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn hoặc trên máy tính và thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ bạn khỏi bị truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của tài khoản, nội dung của bạn (theo quy định dưới đây) hoặc thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, và chúng tôi không thể hứa rằng các biện pháp an ninh của chúng tôi sẽ ngăn chặn được “tin tặc” thứ ba truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc nội dung của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho Up Beat về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và xác nhận rằng bạn hiểu mọi rủi ro về truy cập trái phép vào Dữ liệu thành viên và bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào khác mà bạn cung cấp cho Up Beat.

Bạn có thể đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình thông qua mạng của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook hoặc Google. Nếu bạn làm như vậy, bạn cho phép Up Beat điền trước các trường đăng ký và thông tin liên quan khác của bạn và/hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của bên thứ ba để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn kết nối tài khoản của mình với mạng của bên thứ ba, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và chính sách áp dụng cho bên thứ ba đó.

Trong một số Dịch vụ kết nối với API Google Maps, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Maps / Google Earth (bao gồm Chính sách bảo mật của Google ) liên quan đến sử dụng các Dịch vụ này.

Thanh toán

Để trả một khoản phí, bạn phải xác định và cung cấp thông tin về phương thức thanh toán của bạn (p. Ví dụ., Thẻ tín dụng, dịch vụ thanh toán trực tuyến, một bên thứ ba như iTunes hoặc Google Play, hoặc các phương tiện thanh toán khác làm do Up Beat cung cấp) (“Phương tiện thanh toán”). Nếu bạn cung cấp thông tin thanh toán của bạn, bạn cho phép chúng tôi và bên thứ ba cung cấp dịch vụ nào đó, mạng lưới thẻ và xử lý thanh toán có thể nhận, lưu trữ và mã hóa thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán hoặc cập nhật thông tin của mình bằng cách liên hệ https://up-beat.io/. Nếu bạn đã đăng ký cửa hàng Google Play hoặc iTunes, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn trên cửa hàng có liên quan. Up Beat sẽ không hoàn lại tiền hoặc cấp tín dụng, trừ trường hợp được quy định trong các điều khoản này. Nếu nhà cung cấp thanh toán của bạn xác định rằng có những cáo buộc gian lận về tài khoản của bạn phát sinh từ việc sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán của bạn, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua https://up-beat.io/ .

Nội dung và hành vi của các thành viên

Nội dung

Bạn sở hữu thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, thẻ hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn đặt trực tuyến với Dịch vụ (“Nội dung”), được xuất bản công khai, truyền đi hoặc gửi qua API của bên thứ ba (ví dụ: ảnh được gửi qua Instagram). Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, miễn phí bản quyền để sử dụng bất kỳ Nội dung nào bạn đăng trên hoặc liên quan đến Dịch vụ. Giấy phép này chấm dứt khi bạn xóa Nội dung hoặc Tài khoản của mình trừ khi Nội dung của bạn được chia sẻ với người khác và họ không xóa nó.

Bạn hiểu rằng bạn và Up Beat không chịu trách nhiệm hoàn toàn về Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Up Beat không lọc hoặc giám sát, theo cách chủ động và thường xuyên những Nội dung được đăng trên Dịch vụ của những người khác do đó không thể đảm bảo tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó. Up Beat có thể, theo quyết định riêng của mình, lọc, theo dõi, từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào vi phạm các điều khoản hay có thể bị phản đối. Bạn sẽ không tránh khỏi trường hợp khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản cảm. Trong mọi trường hợp, Up Beat sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào bao gồm nhưng không giới hạn về việc lỗi hoặc thiếu nội dung hoặc mất mát hoặc thiệt hại do việc sử dụng Nội dung được cung cấp trên Dịch vụ. Bạn đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung có sẵn liên quan đến Dịch vụ, bao gồm mọi sự phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung đó.

Bạn đồng ý rằng Up Beat không chịu trách nhiệm và không xác nhận Nội dung được đăng trên Dịch vụ. Nếu Nội dung của bạn vi phạm các điều khoản này, bạn có thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung này. Như trường hợp giữa Up Beat và bạn, bất kỳ Nội dung nào sẽ không bảo mật và không độc quyền, đồng thời chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ Nội dung. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mối quan hệ của bạn với Up Beat không phải là một loại đặc biệt bí mật, ủy thác hoặc khác, và quyết định của bạn để gửi nội dung không ở một trí của Up Beat mà ở một vị trí khác với các thành viên khác, bao gồm cả về nội dung của bạn. Nội dung của bạn sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với một phần của Up Beat ngoài quy định tại Chính sách bảo mật và Up Beat sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ nội dung do bạn cung cấp.

Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn tùy chọn tạo Nội dung mà bạn gửi cho Dịch vụ ở chế độ riêng tư, công khai hoặc chỉ truy cập được đối với một số người dùng Dịch vụ nhất định. Up Beat sẽ duy trì tính bảo mật của Nội dung như bạn chọn. Tuy nhiên, nếu bạn không chọn đánh dấu Nội dung của mình là riêng tư hoặc nhóm thành viên bị hạn chế hoặc nếu sau đó bạn thay đổi chỉ định đó để làm cho Nội dung đó có sẵn cho công chúng, bạn chịu trách nhiệm về bản chất công khai của Nội dung. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách quản lý cài đặt bảo mật của bạn.

Hành vi

Chúng tôi hy vọng bạn tuân thủ Tiêu chuẩn Cộng đồng Up Beat . Dịch vụ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép lại, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán cho bất kỳ mục đích thương mại nào trong các Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Nội dung. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để cam kết, hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích một bên khác cam kết, bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây:

 1. Sao chép, chụp chiếu lại hoặc phản ánh lại bất kỳ phần nào của Dịch vụ;
 2. Truy cập vào các dịch vụ để theo dõi tính khả dụng, hiệu suất hoặc tính năng;
 3. Cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập Dịch vụ;
 4. Việc sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, kỹ thuật đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của phần mềm nằm bên dưới Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó, ngoại trừ được cho phép rõ ràng hoặc theo yêu cầu của pháp luật và, trong mọi trường hợp, không đưa ra thông báo bằng văn bản cho Up Beat;
 5. Xuất bản, truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ các nội dung, tài liệu, thông tin hoặc dữ liệu: (1) là trái pháp luật, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lạm dụng hoặc hận thù hoặc khuyến khích bạo lực; (2) có hại hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc mạng, thiết bị, ứng dụng, dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba (ví dụ: vi-rút, Trojan, v.v.); (3) vi phạm, lạm dụng hoặc xâm phạm các quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ, công khai hoặc các quyền cá nhân khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm việc sử dụng trái phép tên miền); hoặc (4) là gian lận hoặc có tuyên bố sai sự thật, lừa đảo, gây hiểu lầm.
 6. Cố gắng làm gián đoạn, làm suy giảm hoặc vi phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của Dịch vụ hoặc máy tính, dịch vụ, tài khoản hoặc mạng của một bên khác (bao gồm, không giới hạn, “tấn công mạng”, tấn công “denial of service”, v.v.), bao gồm mọi hoạt động thường đi trước các nỗ lực vi phạm bảo mật như phân tích, thăm dò ý kiến ​​hoặc các thử nghiệm kiểm tra lỗ hổng khác, hoặc kích hoạt các hoạt động mạng hoặc lưu trữ kết quả trong danh sách đen hoặc chặn không gian giao thức internet của Up Beat;
 7. Tránh thanh toán các khoản thuế hoặc phí mà bạn phải trả cho Dịch vụ;
 8. Để thực hiện một hành động có thể gây hại cho trẻ vị thành niên;
 9. Phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Dịch vụ trên bất kỳ phương tiện nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, “tái tạo dữ liệu tự động hoặc không tự động”;
 10. Sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, “rô bốt”, “gián điệp”, “người đọc ngoại tuyến”, v.v., để truy cập Dịch vụ theo cách gửi nhiều yêu cầu tới Up Beat hơn con người có thể gửi trong cùng một khoảng thời gian bằng cách sử dụng một trình duyệt web thông thường;
 11. Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt, mà theo quyết định của chúng tôi nó không hợp lý hoặc nguy hại trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 12. Thu thập hoặc thu thập thông tin về người được xác định hoặc nhận dạng, bao gồm tên tài khoản và thông tin về người dùng Dịch vụ, từ Dịch vụ;
 13. Sử dụng các dịch vụ cho mục đích chào mời thương mại;
 14. Truy cập vào bất kỳ Nội dung nào của Dịch vụ bằng bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài các dịch vụ được cung cấp hoặc ủy quyền bởi Dịch vụ;
 15. Gửi cho Dịch vụ hoặc Up Beat bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, trừ khi cần thiết cho việc thiết lập và vận hành tài khoản của bạn;
 16. Gửi tới Dịch vụ hoặc Up Beat bất kỳ thông tin nào có thể được bảo vệ khỏi tiết lộ theo luật hiện hành;
 17. Bỏ qua các biện pháp mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế truy cập vào các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép của bất kỳ nội dung hoặc áp đặt những hạn chế về việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung trong đó;
 18. Vi phạm bất kỳ luật, trật tự hoặc quy định hiện hành nào hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào có thể cấu thành tội phạm hình sự hoặc gây ra trách nhiệm dân sự;
 19. Xóa mọi thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác có trong hoặc trên Dịch vụ; hoặc
 20. Chạy bất kỳ hình thức giám sát mạng hoặc hoạt động một máy phân tích mạng hoặc trình quét gói hoặc các công nghệ khác để đánh chặn, giải mã, trích lục hoặc hiển thị các gói tin sử dụng để giao tiếp giữa các máy chủ của dịch vụ hoặc bất kỳ dữ liệu không dành cho bạn.

Bạn có một giới hạn, không độc quyền quyền tạo một siêu liên kết đến các Dịch vụ chỉ sử dụng phi thương mại, với điều kiện liên kết này không đại diện cho Up Beat hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ trong việc gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc phỉ báng và miễn là trang web chứa liên kết không chứa bất kỳ tài liệu khiêu dâm, bất hợp pháp, lạm dụng, quấy rối hoặc phản đối khác. Bạn cũng có quyền triển khai các nguồn cấp dữ liệu RSS nằm trên Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn độc quyền như được mô tả trên Dịch vụ. Chúng tôi có quyền thu hồi các giấy phép này nói chung hoặc quyền sử dụng các liên kết hoặc nguồn cấp dữ liệu RSS cụ thể, bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân.

Bạn hiểu rằng việc sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể yêu cầu bạn mua thiết bị hoặc tài liệu của bên thứ ba (ví dụ: hệ thống GPS). Mặc dù Up Beat có thể giới thiệu thiết bị hoặc tài nguyên từ số nhà cung cấp bên thứ ba, Up Beat sẽ không chịu trách nhiệm việc bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị bên thứ ba và không đảm bảo các thiết bị hoặc phần cứng của bên thứ ba sẽ tương thích với Dịch vụ hoặc sẽ không có lỗi.

Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc gửi thông tin liên lạc qua thiết bị của bạn. Bạn xác nhận rằng bạn có quyền giao tiếp với các liên hệ của mình thông qua Dịch vụ.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn được phép tạo tài khoản của mình, thay mặt riêng lẻ hoặc thay mặt cho một tổ chức; (ii) bạn sở hữu Nội dung do bạn xuất bản trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản này; (iii) việc đăng và sử dụng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm hoặc can thiệp vào quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, quyền quảng cáo, bản quyền, quyền nhãn hiệu và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác; và (iv) bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền, phí và các khoản tiền khác do Nội dung bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ.

Tương tác với các thành viên

Dịch vụ hoạt động như một nơi để kết nối các thành viên trong một không gian thông tin ảo. Là một người hỗ trợ trung lập, Up Beat không trực tiếp tham gia vào các tương tác thực tế giữa các thành viên của Dịch vụ. Kết quả là, Up Beat không kiểm soát được sự thật, chính xác, chất lượng, tính hợp pháp hoặc an toàn của các ấn phẩm do các thành viên của Dịch vụ thực hiện. Up Beat sẽ không chịu trách nhiệm xác nhận danh tính của các thành viên. Ngoài ra, Up Beat sẽ không chịu trách nhiệm xác nhận hoặc xác minh trình độ, nền tảng hoặc khả năng của các thành viên của Dịch vụ. Bạn phải luôn luôn sử dụng ý thức chung và phán đoán tốt trong các giao dịch của bạn với bất kỳ thành viên nào của Dịch vụ.

Nếu bạn chọn sử dụng các tính năng của chúng tôi để thông báo địa chỉ liên lạc của bạn trên các Dịch vụ, theo dõi hoạt động của bạn hoặc chia sẻ thông tin của bạn với người khác, Up Beat thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên lạc. Up Beat có thể liên hệ với người bạn này bằng cách gửi email hoặc một tin nhắn văn bản. Bạn tuyên bố rằng bạn có ủy quyền cung cấp chi tiết liên lạc của bên thứ ba mà bạn cung cấp cho Up Beat, rằng bạn được phép sử dụng thông tin này để liên hệ (bao gồm cho phép Up Beat liên hệ thay mặt bạn) và Up Beat có thể xử lý thông tin này theo Chính sách bảo mật .

Bên thứ ba

Các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp trên Dịch vụ được sản xuất và cung cấp trực tiếp bởi bên thứ ba có liên quan. Khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ nói trên, bạn xác nhận rằng bạn đang ký hợp đồng trực tiếp với bên thứ ba đã nói và không phải với Up Beat. Các hoạt động của bạn bao gồm việc tương tác, tham gia vào chương trình khuyến mãi của bên thứ ba có thể được tìm thấy thông qua Dịch vụ, bao gồm cả các hoạt động thanh toán và giao hàng, và bất kỳ giao dịch khác giữa bạn và bên thứ ba. Bạn không phải sử dụng hoặc giao dịch với bên thứ ba xuất hiện trên Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Up Beat sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất hoặc thiệt hại là do kết quả quan hệ của bạn với nhà cung cấp dịch vụ hoặc công ty thứ ba nhà quảng cáo.

Up Beat hoặc bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác thông qua Dịch vụ. Up Beat không xác nhận và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, thông tin, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác xuất hiện hoặc được cung cấp trên các trang web hoặc tài nguyên này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Up Beat không chịu trách nhiệm về những thông tin của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài này.

 

Truyền thông điện tử

Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn khả năng gửi hoặc đăng bài trên các diễn đàn hoặc các phòng chat, nói chuyện thông qua kết nối bằng giọng nói qua Internet hoặc gửi tin nhắn và kết nối với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, các nhà quảng cáo, các quan hệ cá nhân của bạn, các thành viên khác và / hoặc Up Beat. Bạn đồng ý sử dụng các phương thức liên lạc có sẵn trên Dịch vụ chỉ để gửi thông tin liên lạc và các tài liệu liên quan đến chủ đề mà Up Beat đã cung cấp những phương thức liên lạc có sẵn cho bạn, và bạn cũng đồng ý rằng tất cả các thông tin liên lạc như vậy từ bạn sẽ tạo nên Nội dung của bạn và sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản và Luật áp dụng (bao gồm các luật điều chỉnh bằng thông báo tiếp thị trực tiếp mà bạn phải tuân thủ, nếu có). Bằng cách sử dụng các phương thức liên lạc có sẵn trên Dịch vụ, bạn đồng ý rằng (a) tất cả các phương thức giao tiếp giữa bạn và các bên thứ ba đều là công cộng, không riêng tư (b) trao đổi thông tin với nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba, các nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác không được xác nhận, được tài trợ hoặc Up Beat phê duyệt (trừ khi được tuyên bố bởi Up Beat) và (c) thông tin không thường xuyên được kiểm duyệt trước hoặc sau đó, kiểm tra, lưu trữ cũng không được kiểm soát bởi Up Beat dưới bất kỳ hình thức nào, mặc dù Up Beat có quyền làm như vậy bất cứ lúc nào theo ý mình. Bạn đồng ý rằng tất cả thông báo, và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo cách điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà các thông báo đó được thể hiện bằng văn bản.

 

Quyền sở hữu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần mềm cần thiết nào được sử dụng trong kết nối với Dịch vụ (nếu có), bất kỳ dữ liệu tổng hợp dựa trên Nội dung trên các Dịch vụ, và bất kỳ Nội dung có sẵn hoặc tạo ra sẵn có trên dịch vụ chứa thông tin độc quyền và thông tin bí mật được luật pháp hiện hành bảo vệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và các luật khác. Trừ khi luật hiện hành hoặc Up Beat hoặc bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các nhà quảng cáo rõ ràng cho phép, còn không thì bạn đồng ý không sửa đổi, thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ, phần mềm hoặc nội dung đăng tải có sẵn trên Dịch vụ (ngoài Nội dung mà bạn có thể gửi).

Up Beat cấp cho bạn một quyền cá nhân, có thể hủy bỏ, không được chuyển nhượng, không được cấp phép lại, không độc quyền, và giấy phép để truy cập và sử dụng Dịch vụ; miễn là bạn không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba) sao chép, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc tìm cách khám phá mã nguồn, bán, chuyển nhượng, cấp phép phụ, cấp bảo hành hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong Dịch vụ, trừ khi được pháp luật cho phép. Bạn đồng ý không truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào ngoài các giao diện do Up Beat cung cấp.

Thuật ngữ Up Beat, Up Beat logo và logo và tên các sản phẩm và dịch vụ Up Beat khác là dấu hiệu độc quyền của Up Beat và là tài sản của Up Beat, JSC., và bạn không thể sử dụng hoặc hiển thị các nhãn hiệu này dưới mọi hình thức mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Up Beat. Nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của bên thứ ba được hiển thị trên Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Up Beat bảo lưu mọi quyền không được thể hiện rõ ràng ở đây.

Phản hồi của bạn

Chúng tôi rất hoan nghênh các nhận xét của bạn, phản hồi, góp ý và thông báo khác về các dịch vụ cũng như các thông tin và dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn trong Dịch vụ (gọi chung là “Phản hồi”) đều được chào đón. Nếu bạn đóng góp phản hồi, bạn đồng ý cấp cho Up Beat một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền để sao chép, phân phối, tạo ra sản phẩm phái sinh, hiển thị công khai và các hoạt động khác liên quan tới phản hồi đó như sử dụng, bán, chào bán, xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ dựa trên những Phản hồi. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho Up Beat bất kỳ Phản hồi nào mà bạn không muốn cấp phép cho chúng tôi như được nêu ở trên.

Loại trừ bảo hành và trách nhiệm pháp lý

Những thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và những nội dung sẵn trong các dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo hành. Up Beat và các đơn vị trực thuộc, các chi nhánh, các nhân viên, đại lý, đối tác và người cấp phép từ chối mọi bảo đảm liên quan đến này thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và những nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn, mọi bảo hành và điều kiện về khả năng bán, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm. Up Beat và các đơn vị trực thuộc, các chi nhánh, các nhân viên, đại lý, đối tác và người cấp phép không bảo đảm rằng (a) dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; (b) nội dung của bạn sẽ luôn sẵn có hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không bị lỗi; (c) kết quả từ sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; (d) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài nguyên khác được mua bởi bạn qua dịch vụ sẽ đáp ứng hết yêu cầu của bạn; và (e) bất kỳ lỗi xuất hiện trong các dịch vụ sẽ được sửa đổi.

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng Up Beat không cung cấp các lời khuyên y tế thông qua dịch vụ. Nội dung được cung cấp bởi các dịch vụ này, bao gồm tất cả bài viết, hình ảnh, âm thanh, video, video chỉ có tiếng và các tài nguyên khác được cung cấp bởi chúng tôi hoặc bởi chủ tài khoản khác hay bên thứ ba không được định trước, sẽ không nên được sử dụng thay cho (a) lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác, (b) gọi hoặc hỏi ý kiến của bạn với bác sĩ hoặc các vị y tế chuyên nghiệp khác, hoặc (c) thông tin trên bao bì hoặc nhãn bất kỳ sản phẩm. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan các vấn đề sức khoẻ, xin hãy liên hệ kịp thời đến gặp bác sĩ hoặc các đơn vị cung cấp y tế khác. Nếu bạn rơi vào tình huống khẩn cấp, hãy gọi ngay cho bác sĩ của bạn hoặc gọi cho công an địa phương. Bạn không nên bao giờ bỏ qua các lời khuyên y tế hoặc trì hoãn thực hiện vì bất kỳ nội dung trên dịch vụ và bạn không nên sử dụng dịch vụ hay bất kỳ nội dung trên dịch vụ cho chẩn đoán hoặc điều trị một vấn đề sức khỏe. Việc truyền đạt và tiếp nhận nội dung của chúng tôi trong một phần hoặc toàn bộ, thông qua internet, e-mail hoặc các phương tiện khác không không phải là một mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, hoặc quan hệ trị liệu-bệnh nhân hoặc là các mối quan hệ chăm sóc sức khỏe khác giữa Up Beat và bạn. 

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng các hoạt động thể thao của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn như đạp xe, chạy bộ hoặc tập luyện theo một kế hoạch đào tạo được cung cấp dịch vụ bởi Up Beat) sẽ có những rủi ro nhất định về thiệt hại cơ sở vật chất, thương tích hoặc chết và bạn tự nguyện chấp nhận tất cả rủi ro được biết trước hay chưa biết trước liên quan tới hoạt động này, ngay cả khi nguyên nhân xuất phát từ toàn bộ hay một phần của hành động hoặc không hành động và sơ suất của Up Beat và các đơn vị khác.

Bạn tuyệt đối đồng ý rằng Up Beat không chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chuẩn bị hoặc vận hành của bất cứ cuộc đua, cuộc thi hoặc thử thách, hoạt động trong nhóm bằng việc sử dụng dịch vụ này, bao gồm cả những sự kiện tổ chức bởi quản trị viên nhóm, câu lạc bộ.

Bạn tuyệt đối đồng ý với Up Beat, các đơn vị trực thuộc, các chi nhánh, các nhân viên, đại lý, các đối tác và người cấp phép (“bên cung cấp”) loại trừ bất cứ trách nhiệm cho các hoạt động thể thao của bạn và/hoặc sử dụng các trang web nào của Up Beat, ứng dụng di động, nội dung, dịch vụ hay sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đào tạo kế hoạch nào của up beat), và hứa không kiện tại tòa án bên cung cấp cho mọi khiếu nại, hành động, thương tích hoặc thiệt hại mất mát liên quan đến hoạt động này. Bạn còn đồng ý rằng trong bất cứ trường hợp nào bên cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bên thứ ba cho bất cứ tổn hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay là hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc bên trong liên quan tới (a) sử dụng hay lạm dụng của bạn với các dịch vụ, (b) việc sử dụng hay lạm dụng thiết bị hay chương trình tạo ra hoặc được phép theo Up Beat (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ kế hoạch đào tạo nào của Up Beat) trong khi tham gia hoạt động thể thao, (c) giao dịch của bạn với bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các nhà quảng cáo sẵn qua các dịch vụ, (d) bất kỳ sự trì hoãn hoặc không thể sử dụng các dịch vụ khác của bạn, hoặc (e) mọi thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung lấy qua các dịch vụ, dù là dựa vào hợp đồng, các thiếu sót, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc ngay cả khi up beat đã được tư vấn về khả năng thiệt hại.

Up Beat không xác nhận nội dung hoặc nội dung của các thành viên khác và không chịu trách nhiệm bất kỳ người hoặc tổ chức cho bất kỳ mất mát, thiệt hại (dù là thực tế, ngẫu nhiên, không trực tiếp, hoặc khác), tổn hại, khiếu nại, trách nhiệm hoặc nguyên nhân khác của các đặc điểm dựa trên hoặc phát sinh từ bất kỳ nội dung về các dịch vụ.

Các trách nhiệm gộp tối đa của công ty với bạn theo các điều kiện không vượt quá tối đa (a) năm mươi đô la ($ 50) or (b) số tiền phí bạn trả cho up beat trong vòng 12 tháng trước ngày khiếu nại.

 

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường các chi phí cho Up Beat và các đơn vị trực thuộc, các chi nhánh, quản lý, đại lý, đại diện, nhân viên, đối tác và người cấp phép phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba thực hiện hoặc phát sinh từ Nội dung bạn gửi, đăng, truyền hoặc tìm cách cung cấp thông qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, hoặc các hoạt động thể thao của bạn tạo Nội dung bạn đăng hoặc tìm cách đăng lên Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, hoạt động thể thao liên quan đến mọi cuộc thi, cuộc đua, hoạt động nhóm hoặc các sự kiện khác mà Up Beat tài trợ, tổ chức, tham gia hoặc có Dịch vụ được sử dụng cùng với), mà kết nối của bạn với Dịch vụ vi phạm Điều khoản, vi phạm bất kỳ luật nào về quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu hoặc vi phạm các quyền của người hoặc pháp nhân khác. Quyền của bạn đối với Up Beat không được sửa đổi việc bồi thường nêu trên nếu luật pháp của quốc gia bạn cư trú, được áp dụng do việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không cho phép điều đó.

Giải quyết tranh chấp

Trọng tài

Các bên sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp, câu hỏi hoặc bất đồng bằng thương lượng thiện chí, đó sẽ là một điều kiện tiên quyết cho rằng một trong hai bên yêu cầu xét xử hoặc trọng tài. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ Up Beat (chẳng hạn như nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền, bí mật thương mại, bản quyền và bằng sáng chế) hoặc nếu bạn tranh chấp thoả thuận trọng tài này, tất cả các khiếu nại liên quan Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng dịch vụ sẽ cuối cùng được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc quản lý bởi VIAC theo quy định, thủ tục tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng, để loại trừ bất kỳ quy tắc và thủ tục điều chỉnh hoặc cho phép hoạt động tập thể. Trọng tài, không phải tòa án hay cơ quan, sẽ có quyền độc quyền để giải quyết tất cả các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào toàn bộ hoặc một phần của Thỏa thuận này là vô hiệu. Trọng tài viên sẽ được trao quyền để cấp bất kỳ biện pháp khắc phục nào có thể áp dụng tại tòa án; tuy nhiên, miễn là, trọng tài sẽ không có thẩm quyền để đưa ra bất kỳ bồi thường, biện pháp khắc phục nào xung đột với Thỏa thuận này. Quyết định trọng tài sẽ ràng buộc các bên và có thể được xác nhận dưới hình thức phán quyết của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi mà lệ phí trọng tài vượt quá chi phí tố tụng pháp lý, Up Beat sẽ trả thêm chi phí. Up Beat và bạn từ bỏ bản án xét xử của bồi thẩm đoàn. Bạn cũng đồng ý không tham gia vào các khiếu nại được thực hiện như là đại diện, hoặc khiếu nại hợp nhất liên quan đến tài khoản của người khác, nếu Up Beat là một bên tham gia tố tụng. Điều khoản giải quyết tranh chấp này sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC.

Các bên hiểu rằng trong trường hợp không có điều khoản bắt buộc này, họ sẽ có quyền kiện tại tòa án và được hưởng lợi từ phiên tòa xét xử. Họ cũng hiểu rằng trong một số trường hợp chi phí trọng tài có thể vượt quá chi phí kiện tụng và quyền khám phá có thể bị hạn chế hơn trong trọng tài hơn là tại tòa án.

Miễn trừ hành động mang tính tập thể

Các bên đồng ý hơn nữa rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ chỉ được tiến hành với tư cách cá nhân chứ không phải là hành động của một nhóm hoặc hành động đại diện khác. Nếu tòa án hoặc trọng tài xác định rằng từ bỏ vụ kiện tập thể chứa trong phần này là khoảng trống hoặc không thể thực thi vì lý do nào, hoặc trọng tài có thể được thực hiện trên cơ sở tập thể, điều khoản trọng tài nêu trên ở trên sẽ bị coi là vô hiệu và toàn bộ các bên sẽ được coi là không đồng ý phân xử tranh chấp.

Ngoại lệ – Giải quyết các vụ kiện nhỏ tại Tòa án

Mặc dù quyết định của các bên giải quyết tất cả các tranh chấp theo trọng tài, một trong các bên cũng có thể yêu cầu giải quyết các khiếu nại nhỉ trong một tòa án và các tranh chấp hoặc khiếu nại đó thuộc thẩm quyền của tòa án đó.

Quyền hủy bỏ ba mươi ngày

Bạn có quyền chọn không tham gia và không bị ràng buộc bởi các quy định về trọng tài và loại trừ các hành động được quy định trong phần này, bằng cách gửi văn bản thông báo về quyết định của mình để chọn không tham gia tại địa chỉ sau đây:

Up Beat, JSC.,

Địa chỉ: Nest Coworking Space, 22C Thành Công, Hà Nội, Việt Nam. Thông báo phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký sử dụng Dịch vụ; nếu không, bạn sẽ bị ràng buộc phân xử trọng tài trong trường hợp có tranh chấp, phù hợp với các điều kiện này. Nếu bạn chọn không tham gia các điều khoản trọng tài này, Up Beat cũng sẽ không bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Ngoài ra, nếu bạn quyết định từ chối các điều khoản trọng tài này, Up Beat có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Thời hạn khiếu nại

Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào bạn có thể có liên quan đến mối quan hệ của bạn với Up Beat và các điều khoản và điều kiện này phải được đệ trình trong vòng 01 năm sau khi nguyên nhân của khiếu nại đó phát sinh; nếu không khiếu nại của bạn chắc chắn sẽ bị từ chối.

 

Lựa chọn luật và diễn đàn

Bất kỳ hành động liên quan đến các điều khoản, nội dung, dịch vụ và mối quan hệ của bạn với Up Beat sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và giải thích theo luật của Cộng hòa XHCN Việt Nam, bất kể đến nguyên lý của nó xung đột pháp luật và ĐẶC BIỆT KHÔNG ĐƯỢC THAM CHIẾU THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ NẾU CÓ KHÁC. Nếu bất kỳ bên nào đưa ra bất kỳ vụ kiện hoặc hành động nào chống lại người khác, tuyên bố hoặc bằng cách khác, phát sinh từ các Điều khoản này, bên thắng kiện sẽ được bồi hoàn các chi phí liên quan, ngoài tất cả các chi phí cho tòa án có thể xét xử được gọi là phí luật sư hợp lý. Ngoại trừ trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, các bên đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc bị cấm mãi mãi. 

Ngoại trừ trong phạm vi bị pháp luật hiện hành cấm, các bên đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Điều khoản phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc mãi mãi bị cấm.

Hoạt động tại Việt Nam

Các dịch vụ này được kiểm soát bởi Up Beat từ các văn phòng tại Việt Nam. Up Beat không tuyên bố rằng Nội dung hoặc Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Nghiêm cấm việc truy cập hoặc sử dụng Nội dung hoặc Dịch vụ từ các lãnh thổ mà việc truy cập hoặc sử dụng đó là bất hợp pháp. Bất kỳ ai chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm bên ngoài Việt Nam đều làm như vậy theo ý kiến ​​của riêng mình và tự chịu trách nhiệm tuân thủ các luật hiện hành của địa phương. Bạn không được sử dụng hoặc xuất Nội dung ra nước ngoài vi phạm luật và quy định xuất khẩu của Việt Nam.

Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Up Beat có thể chấm dứt tài khoản của bạn và / hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ ngay lập tức trong một số trường hợp nghiêm trọng và không báo trước. Lý do cho việc chấm dứt đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: (a) vi phạm các điều kiện hoặc thỏa thuận, chính sách hoặc chỉ thị khác được kết hợp, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác, (c) yêu cầu của bạn (xóa tài khoản của riêng bạn), (d) sự gián đoạn hoặc thay đổi chủ yếu của dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào), (e) các vấn đề các lý do bảo mật hoặc kỹ thuật không mong muốn, (f) các khoảng thời gian không hoạt động và / hoặc (g) không được trả các khoản phí mà bạn phải trả cho Dịch vụ. Việc chấm dứt tài khoản của bạn có thể bao gồm (x) loại bỏ quyền truy cập vào tất cả các cung cấp chứa trong dịch vụ, (y) xóa thông tin, tệp và nội dung liên quan đến tài khoản của bạn, và (z) chặn việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt hợp lý sẽ có mặt tại quyết định riêng của Up Beat và Up Beat sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt tài khoản hoặc truy cập của bạn với các dịch vụ. Các phần sau sẽ tồn tại chấm dứt tài khoản và / hoặc điều khoản: nội dung của các thành viên đã được gửi đến các Dịch vụ, quyền sở hữu, phản hồi, miễn trừ bảo hành và trách nhiệm, bồi thường, pháp luật và chung. 

 

Tổng quan

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, kiểm soát chung, việc làm hoặc đại lý nào giữa bạn và Up Beat do bất kỳ điều kiện hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Các điều khoản cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Up Beat liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc Up Beat không thực hiện hoặc thực thi quyền hoặc điều khoản của các điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ các quy định của các điều kiện được coi là không hợp lệ bởi một tòa án có thẩm quyền, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thực hiện các ý định của các bên như được phản ánh trong việc cung cấp, và các quy định khác các điều kiện sẽ vẫn còn hiệu lực. Bạn không thể chỉ định, ủy quyền hoặc chuyển giao tài khoản hoặc nghĩa vụ của bạn theo các điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Up Beat. Up Beat có quyền, tuỳ ý, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của quyền của mình theo các Điều khoản và có quyền ủy hoặc sử dụng nhà thầu phụ của bên thứ ba để thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này và liên quan đến Dịch vụ. Thông báo của Up Beat qua email, thư bưu điện hoặc thông báo, ấn phẩm hoặc liên kết trên Dịch vụ sẽ cấu thành các thông báo chấp nhận được cho bạn theo các điều khoản. Một phiên bản in của các Điều khoản và bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên điều kiện liên quan với cùng mức độ và tùy thuộc vào các điều kiện tương tự như các tài liệu khác và các hồ sơ kinh doanh ban đầu được tạo ra và lưu giữ trong mẫu in. Tiêu đề và đề mục của các phần trong điều kiện được cung cấp chỉ để thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. 

 

 

Sửa đổi điều khoản và dịch vụ

Một số điều khoản nhất định của Điều khoản có thể được bổ sung hoặc thay thế bằng các thông báo hoặc điều kiện pháp lý được chỉ định rõ ràng trên các trang cụ thể của Dịch vụ. Up Beat có quyền cập nhật các điều kiện bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo ý mình. Up Beat sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều khoản, Dịch vụ hoặc bất kỳ chức năng nào khác của Dịch vụ. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đã thông báo cho bạn về một thay đổi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đã thay đổi. Nếu các điều khoản đã thay đổi có vẻ không được chấp nhận đối với bạn, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ.

Up Beat và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể thực hiện các cải tiến và / hoặc thay đổi Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng di động, tính năng, chương trình và giá được mô tả bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào. Ứng dụng di động có thể tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, bản cập nhật và các tính năng bổ sung để nâng cao, nâng cao và phát triển thêm Dịch vụ. Up Beat có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, các Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng Up Beat sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc gián đoạn Dịch vụ nào.

Hỗ trợ và câu hỏi

Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dịch vụ và các Điều khoản này qua admin@up-beat.io . Chúng tôi thường trả lời các yêu cầu hỗ trợ trong vòng 10 đến 14 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

© 2018 Up Beat

Tải Up Beat

Năng động mỗi ngày, đổi thưởng liền tay

Quét mã QR
để tải app

Tải trên
App Store

Tải trên
Google Play